Usługi księgowe i administracyjne

Księgowość i kadry

Biuro rachunkowe UnityHub świadczy usługi w zakresie prowadzenia księgowości i kadr dla osób fizycznych i prawnych, zgodnej z zasadą optymalizacji kosztów. Zważywszy na główną domenę świadczonych usług tj. prawnych i podatkowych rozwiązań dla polskich i zagranicznych firm (spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółek komandytowych i in.) i działalności gospodarczej osób fizycznych na terytorium Polski – UnityHub skupia wyspecjalizowanych ekspertów z dziedziny podatkowej, prawnej i handlowej, co umożliwia znalezienie najlepszych rozwiązań dla każdego Klienta.

W zakresie usług oferowanych przez UnityHub mieszczą się:

=

Księgowość/optymalizacja podatkowa/doradztwo podatkowe/audyt

=

Usługi finansowe i konsultingowe

=

Usługi w zakresie optymalizacji obciążeń publicznoprawnych

=

Usługi księgowe (prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, zgodnie z ustawa o rachunkowości)

=

Opracowanie najkorzystniejszego schematu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w celu legalnej optymalizacji obciążeń publicznoprawnych w tym podatkowych

=

Konsultacje księgowe i podatkowe

=

Audyt rachunkowy lub organizacyjny

=

Sprawozdanie finansowe, przygotowanie sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego

=

Przygotowanie rachunku zysków i strat, bilansu, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz przygotowanie informacji dodatkowej i objaśnień

=

Przygotowanie i złożenie sprawozdania CIT-8 do urzędu skarbowego

=

Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

=

Przygotowanie i złożenie miesięcznych bądź kwartalnych sprawozdań VAT

=

Przygotowanie rocznych zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L, itd

=

Przygotowanie i składanie deklaracji ZUS

=

Prowadzenie rachunkowości sprawozdawczej zgodnie z prawem podatkowym

=

Przygotowanie sprawozdania o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa

=

Przygotowanie deklaracji rocznych dla pracowników

=

Uczestniczenie w kontroli skarbowej lub kontroli ZUS łącznie z reprezentowaniem interesów Klienta w postępowaniu sądowym lub sądowo-administracyjnym

Kadry i płace – optymalizacja procesów kadrowo-płacowych

=

Sporządzanie listy płac

=

Prowadzenie dokumentacji kadrowej (BHP, medycyna pracy, itp.)

=

Przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, aneksy, wypowiedzenia, rozwiązania umów)

=

Przygotowanie dokumentacji oraz rozliczanie podróży służbowych i delegacji krajowych i zagranicznych

=

Przygotowanie i składanie zawiadomień do ZUS (przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów o pracę, zwolnieniach chorobowych, urlopach) informacja dla ubezpieczonych pracowników na drukach ZUS RMUA

=

Sporządzanie dokumentów płatniczych do ZUS

=

Kontrola aktualności obowiązkowych badań lekarskich i szkoleń BHP

=

Przygotowanie informacji płacowych

=

Rozliczanie wynagrodzeń odpowiednio do obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub Kodeksu cywilnego (przygotowanie i rozliczanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych)

=

Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych

=

Rozliczanie składek ubezpieczeniowych

=

Przygotowanie dokumentów sprawozdawczych na potrzeby kontroli skarbowej (PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR)

=

Rozwiązywanie problemów związanych z zatrudnieniem cudzoziemców (pozwolenie na pracę cudzoziemców, najkorzystniejsze warianty opodatkowania z uwzględnieniem rezydencji podatkowej i innych aspektów)

=

Pomoc księgowo-kadrowa w sprawach związanych z kontrolami uprawnionych organów (Państwowa Inspekcja Pracy, Służby imigracyjne, Urząd Pracy, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych a także reprezentowanie interesów Klientów przed organami kontrolującymi oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi)

Porozmawiajmy

Wyrażam zgodę na zbieranie i przechowywanie danych osobowych