Wsparcie prawne

Nasze główne specjalizacje:

Prawo korporacyjne/gospodarcze (w tym prawo upadłościowe)

Rejestracja firm (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, komandytowe, i in.), restrukturyzacja, likwidacja spółek, przygotowanie rozwiązań optymalizujących opodatkowanie na etapie zakładania spółki oraz w trakcie działalności operacyjnej. Ekspertyzy prawne, stała obsługa prawna firm oraz ich organów, fuzje, restrukturyzacja i upadłość, przekształcanie spółek, audyt ekonomiczny (Due Diligence).

Prawo imigracyjne

Kompleksowa realizacja wszystkich procedur związanych z imigracją do Polski, zwłaszcza obsługa legalizacji biznesu, pracy lub pobytu cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej. Przygotowanie wniosków o pobyt czasowy i stały, o obywatelstwo, pozwolenia na pracę, oświadczenia na pracę, legalizacja pobytu i pracy wspólników i członków zarządu spółek, „niebieskie karty” dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, rejestracja spółek zagranicznych w Polsce a także poza jej granicami oraz inne procedury prawno-administracyjne.

Prawo autorskie i prawo własności intelektualnej

Licencje. Patenty. Patenty europejskie. Znaki handlowe. Własność przemysłowa. Prawo autorskie oraz własności intelektualnej. Ochrona praw autorskich włącznie z procesami sądowymi o ochronę praw autorskich, praw własności intelektualnej lub przemysłowej. Prawo pracy z elementami projektów autorskich, licencji transgranicznych zgodnie z umowami międzynarodowymi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Prawo umów (kontraktów)

Pomoc prawna przy zawieraniu lub rozwiązywaniu umów, ekspertyzy prawne różnych dokumentów i aktów prawnych, przygotowanie listów intencyjnych, projektów umów (nazwanych i nienazwanych), ogólne warunki umów i innych aktów prawnych. Analiza i wykładnia umów i skutków prawnych wynikających z podpisanych umów, odpowiedzialność kontraktowa stron umowy, prowadzenie rozmów negocjacyjnych, ugody, mediacje.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Doradztwo w zakresie problemów związanych z zatrudnieniem, pracowniczych lub niepracowniczych form zatrudnienia. Przygotowanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło, umów o praktyki absolwenckie i innych.
Zatrudnienie cudzoziemców. Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców. Ustalenie rezydencji podatkowej zgodnie z regułami wymaganymi przez prawo podatkowe. Krajowe i zagraniczne delegacje oraz podróże służbowe.
Spory pracownicze przed sądami pracy. Spory z ZUS (przedsądowe i sądowe). Zaskarżanie decyzji organów w sprawach należności publicznoprawnych (US, ZUS).

Windykacja długów/należności

Odzyskiwanie długów indywidualnych. Odzyskiwanie masowych wierzytelności. Sprawdzenie kondycji płatniczej kontrahenta, dłużnika. Procedury windykacyjne w 100% zgodne z prawem przy wykorzystaniu instrumentów prawnych drogą cywilną i karną.

Sprawy sądowe, administracyjne, arbitraż

Prawnicy UnityHub szczegółowo analizują czy wystąpienie do sądu cywilnego bądź administracyjnego przyniesie odpowiedni rezultat z punktu widzenia najlepiej pojmowanych interesów naszych Klientów. Reprezentacja interesów Klientów w sądach, sądach administracyjnych, sądach polubownych (arbitraż) w postępowaniu egzekucyjnym (przed komornikiem) przed urzędami państwowymi, organami podatkowymi, pomoc w prowadzeniu negocjacji, mediacje.

Prawo podatkowe i celne

Ekspertyzy podatkowe. Doradztwo podatkowe i audyty przeprowadzane przez biegłych rewidentów. Optymalizacja podatkowa (doradztwo w zakresie podatku dochodowego, VAT, akcyzy, podatków lokalnych oraz w kwestiach międzynarodowych zagadnień podatkowych). Spory z organami podatkowymi i celnymi. Reprezentowanie interesów Klientów przed organami podatkowymi lub celnymi. Zaskarżanie decyzji wymiarowych organów kontrolujących.

Prawo ubezpieczeniowe

Sprawy sądowe przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym o wypłatę odszkodowań.

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Umowy dotyczące nieruchomości. Umowa o roboty budowlane (inwestor, generalny wykonawca, podwykonawca). Umowy z podwykonawcami robót budowlanych, budowlana umowa o dzieło. Prawne przygotowanie procesów inwestycyjnych w procesie budowlanym. Spory sądowe, negocjacje, mediacje.
Konsultacje w zakresie prawa administracyjnego związane z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców. Ekspertyzy z zakresu prawa nieruchomości. Przygotowanie innych umów dotyczących nieruchomości.

Prawo karne i karno skarbowe

Obrona w sprawach karnych w sprawach z oskarżenia publicznego lub prywatnego, obrona w sprawach karno-skarbowych.
Karnoprawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej. Naruszenie dóbr osobistych, naruszenie norm uczciwej konkurencji.

Porozmawiajmy

Wyrażam zgodę na zbieranie i przechowywanie danych osobowych