Regulamin świadczenia usług prawnych

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin świadczenia pomocy prawnej (dalej „Regulamin”) określa ogólne warunki świadczenia pomocy prawnej, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów jak również korzystania z Usług w Serwisie..
 2. Pomoc prawna świadczona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 75) oraz przepisy ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2020r. poz. 1651).
 3. Radcowie prawni i adwokaci, a także aplikanci radcowscy i aplikanci adwokaccy zobowiązani są do przestrzegania zasad etyki zawodu zgodnie z obowiązującymi zasadami Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiący Załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. oraz Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, który stanowi załącznik do Uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej Nr 2/XVIII/98.
 4. Radcowie prawni, adwokaci, aplikanci radcowscy i adwokaccy a także pozostali prawnicy i pracownicy Spółki zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa a także do kierowania się zasadami etyki radcowskiej i etyki adwokackiej.
 5. Usługi świadczone są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) a także w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020r. poz. 287).
 6. Każdy Klient zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie jego treść, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2. Definicje

Spółka – spółka działająca pod firmą Unityhub Lawyers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Artyleryjska 35, 03-276 Warszawa, KRS: 0000913013, Dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej: law.pl.unityhub@gmail.com, tel. kom. 530 475 300, (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Dane Osobowe – dane identyfikujące Klienta, zgromadzone przez Spółkę m.in. poprzez formularze dostępne w Serwisie i przetwarzane przez Spółkę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Spółką czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy regulamin, określający m.in. warunki świadczenia Usług przez Spółkę oraz procedurę reklamacyjną.

Serwis – rozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym www.unityhub.pl oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Klientów.

Umowa – umowa pomiędzy Spółką a Klientem, na mocy której Spółką zobowiązana jest wykonać Usługę.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu, w szczególności polegające na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych za pomocą środków porozumiewania się na odległość takich jak: poczta elektroniczna, telefon, komunikator internetowy (E-Porada), oraz dostarczaniu bezpłatnego biuletynu elektronicznego, informującego o zmianach w prawie, usługach świadczonych przez Spółkę, promocjach i ofertach specjalnych (Newsletter).

§3 Umowa o świadczenie pomocy prawnej

 1. Pomoc prawna świadczona przez Spółkę udzielana jest na podstawie umowy o świadczenie pomocy prawnej (dalej „Umowa”).
 2. Umowa zawierana jest w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub system Hellosing albo drogą elektroniczną poprzez akceptację niniejszego Regulaminu i dokonanie płatności.
 3. Usługi mogą być realizowane z wykorzystaniem tylko i wyłącznie narzędzi informatycznych służących do porozumiewania się na odległość na zasadach, o których mowa w Regulaminie.
 4. Umowa może być zawarta z osobą fizyczną lub osobą prawną. Pomoc prawna może być świadczona na rzecz osoby trzeciej o ile Umowa wskazuje przedmiot Umowy.
 5. Przed przystąpieniem do realizacji Usługi Spółka uzgodni z Klientem, w tym z Konsumentem, zasady dotyczące realizacji Usługi, w szczególności wysokość wynagrodzenia oraz sposób jego zapłaty.
 6. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej w Umowie usługi lub na czas świadczenia pomocy prawnej.
 7. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron na zasadach wskazanych w Umowie.

§ 4 Umowa zawierana z konsumentem oraz odstąpienie od umowy

 1. Umowa, w przypadku zawierania jej na odległość i poza siedzibą Spółki zostaje zawarta z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu oraz zapłaty przez Klienta wynagrodzenia.
 2. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 3. Z uwagi na charakter świadczonych usług, prawo do odstąpienia przez Konsumenta od Umowy może zostać ograniczone jeśli Spółka przystąpi do świadczenia usług przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy a usługa zostanie w pełni wykonana za wyraźną zgodą Konsumenta.
 4. Przed zawarciem Umowy Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rezygnacji z uprawnienia do odstąpienia od Umowy, tym samym zgadzając się na utratę prawa do odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 38 pkt 11 ustawy o prawach konsumenta.

§5 Sposób świadczenia pomocy prawnej

 1. Spółka świadczy pomoc prawną polegającą w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy (Usługi).
 2. Pomoc prawna może być udzielana w siedzibie Spółki, w miejscu prowadzenia czynności procesowych, w miejscu wskazanym przez Klienta a także z wykorzystaniem narzędzi informatycznych umożliwiających porozumiewanie się na odległość, w tym narzędzi umożliwiających komunikowanie się w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem obrazu lub dźwięku.
 3. O sposobie wykonania usługi świadczenia pomocy prawnej decyduje Spółka przy uwzględnieniu oczekiwań Klienta kierując się jego najlepszym interesem a także ze względu na rodzaj i charakter sprawy.
 4. Z uwzględnieniem ich charakteru i rodzaju, niektóre Usługi nie mogą być świadczone przez Spółkę drogą elektroniczną, co nie wyklucza porozumiewania się stron na odległość z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i dokonywania płatności za usługi za pomocą narzędzi do płatności on-line.
 5. Pomoc prawna może być udzielona jednorazowo, na czas prowadzenia sprawy lub może być świadczona w postaci stałej obsługi prawnej.
 6. Spółka może wyznaczyć prawnika odpowiedzialnego za świadczenie pomocy prawnej spośród pracowników Spółki a także spośród osób współpracujących ze Spółką, przy czym Spółka ponosi odpowiedzialność z tytułu świadczenia usług pomocy prawnej przez osoby współpracujące ze Spółką jak za działania własne.
 7. Spółka może odmówić świadczenia usług pomocy prawnej, w szczególności w przypadku wystąpieniu konfliktu interesów, o którym mowa w zasadach etyki wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata, a także w przypadku spraw, które z uwagi na swój charakter i rodzaj znajdują się poza specjalizacją Spółki.
 8. Spółka zapewnia świadczenie usług prawnych na odpowiednim poziomie wynikającym z profesjonalnego charakteru tych usług, przy czym Spółka nie gwarantuje osiągnięcia określonego rezultatu, w tym uniknięcia konsekwencji prawnych ze względu w szczególności na okoliczności stanu faktycznego, obowiązujące przepisy prawne a także orzecznictwo.
 9. Usługa udzielana jest w zakresie ustalonym Umową wyłącznie na podstawie przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego i przedłożonych dokumentów. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność przekazanych dokumentów lub informacji.
 10. Spółka używa adresów internetowych poczty elektronicznej dostępnych na stronie internetowej pod adresem www.unityhub.pl/kontakt

§6 Warunki świadczenie Usług drogą elektroniczną  

 1. Spółka świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub na podstawie odrębnej Umowy. O ile Umowa nie stanowi inaczej, zapisy niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną mogą być dostarczane za pośrednictwem narzędzi informatycznych do komunikowania się na odległość, w tym pozwalających na bezpośrednią komunikację w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem obrazu i dźwięku, a także za pośrednictwem telefonu i wiadomości tekstowych.
 3. Spółka zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych udostępnionych przez Klienta, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Spółki.
 5. Klient zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§7 Wynagrodzenie

 1. Z tytułu świadczonych usług prawnych Spółka pobiera wynagrodzenie ustalone z Klientem.
 2. Wynagrodzenie Spółki może zostać ustalone jako;
  a. wynagrodzenie za godzinę pracy nad sprawą,
  b. wynagrodzenie ryczałtowe o określonej wysokości,
  c. wynagrodzenie mieszane tj. godzinowo – ryczałtowe.
 3. Strony poza wynagrodzeniem, o którym mowa powyżej mogą ustalić także stawkę wynagrodzenia za sukces tzw. success fee, przy czym Spółka nie świadczy usług pomocy prawnej, dla których sposób ustalenia wynagrodzenia ustalany jest jedynie jako wynagrodzenie za sukces.
 4. Wysokość wynagrodzenia a także sposób jego obliczania i zapłaty uwzględnia charakter sprawy, w tym sposób jej skomplikowania lub trudności, a także czas niezbędny do jej prowadzenia i zasoby niezbędne do zaangażowania ze strony Spółki.
 5. Spółka może pobierać zaliczkę z tytułu świadczonych usług.
 6. Sposób ustalania wysokości wynagrodzenia Spółki, a także terminy i sposoby jego zapłaty powinny zostać ustalone przez przystąpieniem do świadczenia usług pomocy prawnej.
 7. Klient Spółki wraz z fakturą otrzymuje zestawienie czasu poświęconego na pracę nad sprawą, chyba że strony Umowy uzgodnią inaczej.
 8. Wszystkie Ceny Usług podawane są w złotych polskich.
 9. Wynagrodzenie Spółki określane jest w kwotach netto i jest powiększane o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
 10. Wynagrodzenie Spółki może zostać uiszczone za pośrednictwem przelewu bankowego, karty płatniczej lub z wykorzystaniem udostępnionych przez SPółkę narzędzi informatycznych służących do dokonywania płatności on-line. Konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może dokonać płatności także gotówką.

§8 Reklamacje i rozwiązywanie sporów 

 1. Klient może złożyć reklamacje lub zastrzeżenia do poziomu świadczonych Usług w każdym czasie i z wykorzystaniem wszystkich udostępnionych przez Spółkę kanałów komunikacji, w tym wskazanego adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu.  
 2. Każda reklamacja lub zastrzeżenie zostanie rozpatrzone przez Spółkę niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od daty otrzymania zastrzeżeń lub reklamacji.
 3. O sposobie rozwiązania reklamacji Spółka poinformuje Klienta na piśmie, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób udzielenia informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji lub zgłoszonych zastrzeżeń.
 4. W przypadku wystąpienia sporu strony dążyć będą do jego polubownego rozwiązania z wykorzystaniem pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, w tym mediacji.
 5. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Spółką a Konsumentem konsumenta zostanie poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Spółką a Klientem, który nie jest Konsumentem zostanie poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Spółka , chyba że strony inaczej postanowią.

§9  Pozostałe postanowienia  

 1. Spółka przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Zasady przetwarzania danych osobowych Spółki wskazuje w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej pod adresem www.unityhub.pl
 2. Spółka zobowiązana jest do zachowania poufności informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem Usługi.
 3. Spółka może przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości Klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 4. W celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną Spółka ma prawo przetwarzać dane osobowe, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Spółka udostępnia obowiązujący regulamin w sposób nieodpłatny za pośrednictwem swojej strony internetowej.
 6. Przed zawarciem Umowy Klient powinien zapoznać się z Polityką prywatności oraz niniejszym Regulaminem.
 7. Klient zobowiązuje się zawiadomić Spółkę o każdej zmianie adresu poczty elektronicznej, pod rygorem uznania wiadomości wysyłanych na poprzedni adres e-mail za skutecznie doręczone.
 8. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich Usług.
 9. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić Spółkę na utratę renomy, dobrego imienia lub na jakąkolwiek szkodę.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.
 11. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług lub z Serwisu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem opublikowania Serwisie.
 12. Niniejszy Regulamin podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.