юрист
 • Prawo korporacyjne (znane również jako prawo spółek) to gałąź prawa regulująca tworzenie, funkcjonowanie i rozwiązywanie korporacji oraz innych podmiotów gospodarczych, takich jak spółki komandytowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenia zawodowe, trusty i fundacje. , stowarzyszenia i wiele innych.

  W oparciu o prawo gospodarcze oferujemy naszym Klientom usługi z zakresu:

  – rejestracja firm (sp. z o.o., fundacji, stowarzyszeń, spółek akcyjnych, spółek komandytowych, prostych spółek akcyjnych, spółek europejskich, alternatywnych spółek inwestycyjnych) i dalsza obsługa prawna podmiotów gospodarczych,
  – restrukturyzacja, likwidacja, upadłość, 
  – planowanie strategiczne i podatkowe na etapie rejestracji spółki oraz wdrażania rozwiązań w trakcie trwającej działalności firm, 
  – ekspertyzy prawne, opinie prawne, 
  – stała obsługa prawna firm oraz ich organów, 
  – fuzje, sukcesje, przekształcenia spółek, 
  – windykacja lokalna i zagraniczna,
  – postępowania sądowe w Polsce i za granicą, 
  – Due Diligence.

Prawo własności intelektualnej jest gałęzią prawa, która chroni prawa autorskie, prawa przemysłowe i inne prawa związane z twórczością intelektualną. Obejmuje to między innymi prawa autorskie, prawo patentowe, prawo znaków towarowych, prawa do wzorów przemysłowych oraz prawo do ochrony informacji poufnych (know-how).

Dbając o ochronę praw własności intelektualnej naszych Klientów oferujemy: 

– udzielenie licencji, patentów, patentów europejskich, 

– rejestracja znaków towarowych, własności przemysłowej. 

– ochrona praw autorskich włącznie z procesami sądowymi o ochronę praw autorskich,

– ochrona praw własności intelektualnej lub przemysłowej. 

– prawo pracy z elementami projektów autorskich, licencji transgranicznych zgodnie z umowami międzynarodowymi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Udzielenie licencji, patentów, patentów europejskich, rejestracja znaków towarowych, własności przemysłowej. Ochrona praw autorskich włącznie z procesami sądowymi o ochronę praw autorskich, praw własności intelektualnej lub przemysłowej. Prawo pracy z elementami projektów autorskich, licencji transgranicznych zgodnie z umowami międzynarodowymi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Prawo umów, zwane także prawem umów, reguluje kwestie związane z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów między stronami. Umowa to zobowiązanie między dwiema lub więcej stronami do wykonania określonych czynności lub świadczenia określonych usług  za określone wynagrodzenie lub korzyści. 

Formę umów regulują Kodeks Cywilny oraz inne szczególne ustawy, takie jak Ustawa o Danych Osobowych, Ustawa o Ochronie Konsumentów, Prawo Własności Intelektualnej i wiele innych.

Nasz usługi obejmują:

– pomoc prawna przy zawieraniu lub rozwiązywaniu umów, 
– ekspertyzy prawne różnych dokumentów i aktów prawnych, 
– przygotowanie listów intencyjnych oraz projektów umów (nazwanych i nienazwanych), ogólne warunki umów i innych aktów prawnych,
– analiza i wykładnia umów i skutków prawnych wynikających z podpisanych umów,
– odpowiedzialność kontraktowa stron umowy, 
– prowadzenie rozmów negocjacyjnych, 
– ugody, 
– mediacje

Ustawa Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych reguluje prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także zasady ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia na wypadek choroby, wypadku przy pracy, emerytury i renty. 

W Polsce prawa pracownicze są chronione przez Kodeks pracy, który określa minimalne standardy pracy, takie jak minimalne wynagrodzenie, czas pracy, urlopy, prawa pracownicze w przypadku ciąży i porodu oraz inne kwestie związane z pracą. Prawo pracy określa również zasady rozwiązywania stosunku pracy, w tym wymagane okresy wypowiedzenia oraz tryb rozwiązywania.

W oparciu o wyżej wymienione przepisy prawne świadczymy usługi z zakresu: 

– doradztwo w zakresie problemów związanych z zatrudnieniem, 

– pracowniczych lub niepracowniczych form zatrudnienia,

– przygotowanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło, umów o praktyki absolwenckie i innych.

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawa o cudzoziemcach. Aby cudzoziemiec mógł legalnie pracować w Polsce, musi uzyskać odpowiednie zezwolenie na pracę lub inny dokument uprawniający do wykonywania pracy w Polsce. Wyjątkiem są cudzoziemcy z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, którzy mają prawo do pracy w Polsce bez zezwolenia na pracę. 

Należy podkreślić, że zatrudnianie cudzoziemców w Polsce jest bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego kraju, ponieważ umożliwia zdobycie wykwalifikowanej pracy i nawiązywanie relacji biznesowych za granicą. Jednocześnie ważne jest, aby zatrudnianie cudzoziemców odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem i z poszanowaniem praw pracowników, niezależnie od ich pochodzenia.

W ramach usług legalizacji zapewniamy: 

– legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców

– ustalenie rezydencji podatkowej zgodnie z regułami wymaganymi przez prawo podatkowe. 

– krajowe i zagraniczne delegacje oraz podróże służbowe

Spory: 

Sądy rozstrzygają spory na podstawie prawa i stanu faktycznego przedstawionego przez strony, a ich decyzje są ostateczne i wiążące dla wszystkich zaangażowanych stron. Podczas procesu sądowego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby dać klientowi jak najlepszą możliwość przedstawienia dowodów i argumentów przemawiających za stanowiskiem sądu.

– spory pracownicze przed sądami pracy

– spory z ZUS (przedsądowe i sądowe)

– zaskarżanie decyzji organów w sprawach należności publicznoprawnych (US, ZUS).

Proces windykacji może obejmować wiele czynności, takich jak wysyłanie pism i wezwań do zapłaty, negocjacje z dłużnikami w celu stworzenia planu spłaty, a  w skrajnych przypadkach złożenie pozwu. 

 Windykacja jest ważną częścią operacji rynkowych, ponieważ umożliwia wypłacalność wierzycieli i przyczynia się do utrzymania stabilności finansowej przedsiębiorstw. Wiedząc o tym, działamy w taki sposób, aby wszystkie procesy windykacyjne odbywały się z poszanowaniem praw dłużników i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W zakres naszych usług wchodzi: 

– odzyskiwanie długów indywidualnych,

– odzyskiwanie masowych wierzytelności,

– sprawdzenie kondycji płatniczej kontrahenta i/lub dłużnika,

– procedury windykacyjne (w 100% zgodne z prawem) przy wykorzystaniu instrumentów prawnych drogą cywilną i karną.

Eksperci Unity Hub szczegółowo analizują, czy skierowanie sprawy do sądu cywilnego lub administracyjnego przyniesie odpowiedni skutek w  interesie naszych klientów.
W przypadku podjęcia decyzji o wstąpieniu na drogę sądową, nasza kancelaria gwarantuje: 

– reprezentację interesów Klientów przed sądami cywilnymi, 

– reprezentację interesów Klienta przed sądami administracyjnymi, 

– reprezentację interesów Klienta przed sądami polubownymi, 

– reprezentację interesów klienta w postępowaniu egzekucyjnym (przed komornikiem),

– reprezentację interesów klienta w postępowaniu egzekucyjnym z udziałem organów państwowych  lub/i organów podatkowych, 

– pomoc w negocjacjach,

– mediacje

Przepisy podatkowe dotyczą regulacji poboru podatków przez organy państwowe. Prawo podatkowe określa, jakie podatki są pobierane, jakie zasady mają zastosowanie do ich poboru oraz jakie sankcje nakładają się za niepłacenie lub nieprawidłowe rozliczenie podatków. Ustawodawstwo podatkowe obejmuje również kwestie związane z postępowaniem organu podatkowego oraz zasady wnioskowania o wydanie decyzji do organu podatkowego. Z kolei Prawo celne reguluje zasady związane z przepływem towarów przez granicę państwową. Przepisy celne określają, jakie opłaty i należności są pobierane za przekroczenie granicy państwowej, jakie zasady obowiązują przy imporcie i eksporcie towarów oraz jakie sankcje grożą za naruszenie tych zasad. Przepisy prawa celnego regulują również procedury Urzędu Ceł i Akcyzy oraz zasady odwoływania się od decyzji Urzędu Ceł i Akcyzy.

Dla Klientów świadczymy usługi z zakresu:

– tworzenia umów licencyjnych,

– rejestracji patentów Polskich oraz europejskich, 

– rejestracji znaków towarowych i własności przemysłowej,

– ochrony praw autorskich włącznie z postępowaniami sądowymi o ochronę praw autorskich, praw własności intelektualnej lub przemysłowej, 

– prawa pracy z elementami projektów autorskich, licencji transgranicznych zgodnie z umowami międzynarodowymi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Prawo ubezpieczeniowe jest gałęzią prawa regulującą funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego oraz relacje pomiędzy ubezpieczającym a ubezpieczonym. Zawiera regulacje dotyczące zawierania umów ubezpieczenia, warunków i zakresu ochrony ubezpieczeniowej, wypłaty odszkodowania oraz działalności instytucji ubezpieczeniowych. 

Celem ustawy Prawo ubezpieczeniowe jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony finansowej ubezpieczyciela oraz uregulowanie działalności instytucji ubezpieczeniowych odpowiedzialnych za ochronę ubezpieczeniową. 

W oparciu o jej postanowienia oferujemy naszym Klientom usługę wypłaty odszkodowań w procesach przeciwko zakładom ubezpieczeń.

– umowy dotyczące nieruchomości,

– umowa o roboty budowlane (inwestor, generalny wykonawca, podwykonawca),

– umowy z podwykonawcami robót budowlanych, budowlana umowa o dzieło,

– prawne przygotowanie procesów inwestycyjnych w procesie budowlanym,

– spory sądowe, 

– negocjacje, 

– mediacje

Oferujemy również administracyjno-prawne doradztwo związane z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców, a także ekspertyzy z zakresu nieruchomości. Przygotowujemy również inne dokumenty dotyczące nieruchomości w oparciu o wiedzę naszych ekspertów z zakresu prawa budowlanego.

Obrona w sprawach karnych z oskarżenia publicznego lub prywatnego, obrona w sprawach karnych i podatkowych. 

Kryminalne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem. Naruszenie dóbr osobistych, naruszenie zasad uczciwej konkurencji.

Szybka reakcja

Zamów konsultacje już dziś

Mamy bogate doświadczenie w obsłudze firm z branż: 

budowlanej, inwestycyjnej, nieruchomości, 
transportu, usług, technologii innowacyjnych.

Адвокат
Wszystko jest proste

Chcesz zostać naszym partnerem?

1

Umów się na spotkanie

Pozostaw swój mail, skontaktujemy się z tobą i omówimy się na spotkanie.
2

Weryfikacja

Zweryfikujemy wiedzę oraz opinie o twojej firmie w internecie.
3

Podpisanie umowy partnerskiej

Po weryfikacji zaprosimy cię do biura w celu podpisania umowy lub podpiszemy umowę zdalnie.

Chcesz dołączyć do naszego zespołu?

Zawsze na bieżąco

Blog

Klienci

Zaufali nam

Skontaktuj się z nami

Zadaj swoje pytanie, podaj Imię i Nazwisko oraz adres mailowy.