Ustawa AML – Kogo dotyczy, co warto wiedzieć?

Z dniem 31 lipca 2021 roku powiększony został katalog “instytucji obowiązanych”, tj. podmiotów, które muszą wypełnić obowiązki wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa AML”). Z dniem 31 października 2021 roku wprowadzono nowe rodzaje działalności regulowanej oraz zmiany w zgłaszaniu i aktualizacji informacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie obowiązków przez przedsiębiorców może być podstawą do nałożenia kar administracyjnych, w tym kar pieniężnych, cofnięcia koncesji lub zezwoleń na prowadzenie działalności. Osoby odpowiedzialne za uchybienie obowiązkom wynikającym z Ustawy mogą nawet zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

Instytucje obowiązane w świetle Ustawy AML

Katalog instytucji obowiązanych jest obszerny, obejmuje podmioty prowadzące kilkadziesiąt różnych rodzajów działalności. Ustawa o AML obejmuje swoim zakresem przede wszystkim podmioty z branży finansowej, a także podmioty z innych branż, wśród których wymienić można chociażby pośredników w obrocie nieruchomościami, podmioty prowadzące biura wirtualne, stowarzyszenia fundacje przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami, instytucje pożyczkowe, radców prawnych, adwokatów oraz wiele innych podmiotów, które dotychczas zwolnione były z konieczności wypełnienia obowiązków nałożonych przez Ustawę.

Obowiązek posiadania procedury AML – (Ustawa AML)

Podstawowym obowiązkiem instytucji obowiązanej jest przygotowanie procedury AML w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Każda procedura powinna określać m.in.: czynności lub działania podejmowane w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zasady rozpoznawania i oceny ryzyka, zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, zasady przechowywania dokumentów i informacji, zasady wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji o transakcjach oraz zawiadomieniach, zasady przeprowadzania szkoleń wśród pracowników i współpracowników.

Inne obowiązki wynikające z Ustawy

Nowelizacja Ustawy wprowadza konieczność analizy klientów, raportowania do Generalnego Inspektor Informacji Finansowej odnośnie transakcji przekraczających progi ustawowe, implementacji wewnętrznych procedur, wyznaczenia osób odpowiedzialnych za kwestie dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy itp. Przedsiębiorcy zobowiązani są także do wdrożenia mechanizmu weryfikacji prawidłowości i prawdziwości informacji znajdujących się w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Jeżeli w ramach analizy odnotowane zostaną rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR, a ustalonymi przez instytucję obowiązaną informacjami o beneficjencie rzeczywistym klienta, to instytucja obowiązana będzie musiała wyjaśnić przyczyny tych rozbieżności i przekazać stosowne informacje do organu państwowego, który będzie uprawniony do wszczęcia w tym zakresie odpowiedniego postępowania wyjaśniającego.

Nowelizacja ustawy AML wprowadza obowiązek spełnienia określonych wymogów oraz uzyskania wpisu do właściwego rejestru dla: przedsiębiorców prowadzących tzw. „działalność w zakresie walut wirtualnych” Ponadto, nowelizacja ustawy AML nakłada na przedsiębiorców prowadzących działalność na rzecz spółek i trustów oraz na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych: wymóg niekaralności oraz wymóg posiadania oraz udokumentowania wiedzy lub doświadczenia związanego z prowadzoną działalnością regulowaną.

Ustawa AML – Co należy zrobić

  • Sprawdź, czy Twoja organizacja jest instytucją obowiązaną do sporządzenia procedury wewnętrznej AML. Jeżeli Twoja organizacja ma już procedurę AML – pamiętaj o konieczności aktualizacji procedury zgodnie z wymogami znowelizowanej Ustawy AML;
  • Sprawdź, czy Twoja organizacja jest podmiotem mającym obowiązek dokonywania zgłoszeń w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Jeżeli Twoja organizacja rejestrowała już informacje w CRBR, pamiętaj o konieczności aktualizacji wpisów w CRBR zgodnie z wymogami przewidzianymi w nowelizacji;
  • Sprawdź, czy Twoja organizacja odpowiada którejś z nowych działalności regulowanych;

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości odnośnie nowych obowiązków wynikających z Ustawy AML, skontaktuj się z nami.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.