Zasady zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce.

Lekarz specjalista

Od dnia 24 lutego 2022 r., przez okres 18 miesięcy, niezależnie od trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, obywatel Ukrainy, który:

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;
 3. wykazuje nienaganną postawę etyczną;
 4. posiada dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej;
 5. posiada dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej

może uzyskać zgodę na wykonywanie zawodu, uprawniające do samodzielnego wykonywania zawodu, z tym że przez pierwsze 3 miesiące zatrudnienia w zawodzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonuje zawód pod nadzorem odpowiednio lekarza albo lekarza dentysty posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty

UWAGA: Osoby,  które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt 4 i 5,  w formie niebudzących wątpliwości kopii  (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię.

Lekarz bez specjalizacji

Od dnia 24 lutego 2022 r., przez okres 18 miesięcy, niezależnie od trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, obywatel Ukrainy, który:

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;
 3. wykazuje nienaganną postawę etyczną;
 4. posiada dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej

może uzyskać zgodę na wykonywanie zawodu pod nadzorem lekarza albo lekarza dentysty posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty

UWAGA: Osoby,  które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt 4,  w formie niebudzących wątpliwości kopii  (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię.

Co trzeba zrobić

Należy złożyć w Ministerstwie Zdrowia własnoręcznie podpisany wniosek (nazwa wniosku – Załącznik nr 3) wraz z dokumentami wskazanymi we wniosku. Dokumenty wydane w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego:

1) dyplom lekarza/lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów (uzyskany poza UE)

2) dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty wydany przez właściwy organ w danym państwie (uzyskany poza UE) – dotyczy lekarza specjalisty

3) oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych” (oświadczenie powinno zawierać nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i daty złożenia oświadczenia oraz czytelny podpis)

4) wydany przez lekarza dokument poświadczający, że stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty  

5) oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz innymi przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. (oświadczenie powinno również zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis)

Procedura

 1. Minister Zdrowia wyraża zgodę w formie decyzji administracyjnej lub odmawia wyrażenia zgody na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty.
 2. Jeżeli otrzymałeś decyzję pozytywną udaj się do okręgowej rady lekarskiej właściwej ze względu na miejsce Twojego planowanego zatrudnienia w celu przyznania prawa wykonywania zawodu na wskazany w decyzji określony zakres czynności zawodowych oraz okres i miejsce ich wykonywania. Po okazaniu decyzji, którą otrzymałeś od Ministra Zdrowia, okręgowa rada lekarska przyzna Ci prawo wykonywania zawodu i wyda dokument „prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”. 
 3. Na podstawie przyznanego Ci prawa wykonywania zawodu będziesz mógł wykonywać zawód na warunkach wskazanych w decyzji Ministra Zdrowia.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości odnośnie Zasady zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce, skontaktuj się z nami.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.